UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CYFROWYCH PLAY4FREE

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2011 r.

1. Zakres Umowy. Niniejsza Umowa reguluje zakup środków płatniczych Play4Free bądź innej naszej wirtualnej waluty (zwanych dalej w niniejszej Umowie pojedynczo lub zbiorczo „wirtualną walutą Play4Free”) oraz wszelkich produktów i usług, za pośrednictwem których można nabyć wirtualną walutę bądź jej używać („usługi dla graczy Play4Free”). Jeżeli mieszkasz w USA, Kanadzie lub Japonii, stronami Umowy jesteś Ty i Electronic Arts Inc. Jeżeli mieszkasz w każdym innym kraju, stronami Umowy jesteś Ty i EA Swiss Sàrl. Dane kontaktowe Electronic Arts Inc. oraz EA Swiss Sàrl znajdują się poniżej. W niniejszej Umowie wyrażenie „Ty” oznacza Ciebie jako nabywcę, a wyrażenia „EA”, „my”, „nas” i „nasze” oznaczają albo Electronic Arts Inc. albo EA Swiss Sàrl, stosownie do Twojego miejsca zamieszkania. Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie Regulaminu EA. Regulamin EA można znaleźć na dole każdej strony na serwerze EA, bądź wpisując w przeglądarce adres „terms.ea.com”. Przy zakupie wirtualnej waluty radzimy wydrukować i zachować kopie tych dokumentów. W przypadku rozbieżności między Regulaminem EA a niniejszą Umową, do zakupu i używania wirtualnej waluty stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. Zaznaczając pole „Przeczytałem i akceptuję warunki umowy świadczenia usług cyfrowych EA” zgadzasz się, że używanie przez Ciebie wirtualnej waluty, korzystanie z usług dla graczy Play4free oraz całej powiązanej zawartości podlega postanowieniom niniejszej Umowy.

2. Zmiana postanowień. Możemy zmienić treść niniejszej Umowy w dowolnym czasie, a zmiany będą mieć zastosowanie do kolejnych zakupów wirtualnej waluty oraz do kolejnych uprawnień do zawartości, którą otrzymujesz używając wirtualnej waluty. Przy zmianie treści Umowy zmieniamy również datę ostatniej aktualizacji podaną powyżej. Przy każdorazowym zakupie wirtualnej waluty zgadzasz się ponownie zapoznać się z postanowieniami niniejszej Umowy. W razie braku zgody na zmiany powinieneś zaprzestać korzystania z usług dla graczy Play4free.

3. Rejestracja konta. Jeżeli korzystanie z danej usługi dla graczy Play4free wymaga założenia konta („konto gracza Play4free”), należy przejść przez proces rejestracji, podając nam aktualne, kompletne i dokładne informacje (w tym adres poczty elektronicznej) według zapytań zawartych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Możesz zostać również poproszony o wprowadzenie hasła i nazwy użytkownika/konta. Niedozwolone jest użycie nazwy użytkownika/konta już używanej przez inną osobę, wulgarnej lub obraźliwej (według naszego uznania), naruszającej znak handlowy lub inne prawa własności osób trzecich, bądź używanej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub Regulaminu EA. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelką aktywność w ramach swojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu lub kradzieży Twojego konta, bądź każdym naruszeniu jego bezpieczeństwa (oraz przedstawić stosowną dokumentację dowodową na nasze uzasadnione żądanie). Nie odpowiadamy za szkody poniesione przez Ciebie wskutek używania Twojego hasła oraz konta przez innych, zarówno za Twoją wiedzą, jak i bez Twojej wiedzy. Jednocześnie jesteś odpowiedzialny za szkody poniesione przez EA lub inne podmioty wskutek używania Twojego hasła oraz konta przez innych. Niedozwolone jest używanie konta innej osoby.

Jeżeli w usługach dla graczy Play4free wykorzystywane jest zarządzanie kontem w serwisie społecznościowym (takim jak Facebook czy MySpace), jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do danej strony i konta w serwisie społecznościowym, oraz w pełni odpowiadasz za wszelką aktywność w ramach Twojego konta.

4. Licencja użytkownika wirtualnej waluty. Wirtualną walutę można zakupić za pośrednictwem usług dla graczy Play4free. Możemy również przyznawać wirtualną walutę w związku z promocjami lub w ramach turniejów. Zakupując wirtualną walutę zgadzasz się uiścić podatki naliczane przez EA od zakupu. Zakupując lub nabywając w inny sposób wirtualną walutę, jak określono powyżej, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do oraz wybór zawartości, którą jednoznacznie udostępniamy w ramach usług dla graczy Play4free („zawartość Play4free”). Wirtualna waluta nie ma wartości pieniężnej i nie stanowi środka płatniczego ani mienia żadnego rodzaju. Wirtualna waluta podlega wymianie wyłącznie na zawartość Play4free. Wirtualnej waluty nie można zbyć ani przenieść na inną osobę, nie można jej wymienić na pieniądze ani inne towary lub usługi z wyjątkiem zawartości Play4free. Wirtualna waluta nie podlega zwrotowi. Nie jesteś uprawniony do zwrotu kosztów niewykorzystanej wirtualnej waluty.

5. Okres ważności licencji użytkownika wirtualnej waluty. Licencja użytkownika wirtualnej waluty zaczyna obowiązywać z chwilą nabycia przez Ciebie wirtualnej waluty oraz, zgodnie z niniejszą Umową, wygasa po upływie dwóch lat od zakupu lub pozyskania waluty (stosownie do okoliczności; dotyczy każdego poszczególnego zakupu lub pozyskania) lub w dniu anulowania, zawieszenia lub zakończenia dostępu do usług dla graczy Play4free, jak określono w niniejszej Umowie, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej.

6. Zakup. W celu zakupu wirtualnej waluty należy: (i) postępować według instrukcji dotyczących usług dla graczy Play4free na odpowiedniej stronie internetowej; (ii) zalogować się na konto gracza Play4free, jeśli jest to wymagane (bądź utworzyć konto gracza Play4free, jeśli jest to wymagane); (iii) podać informacje rozliczeniowe; oraz (iv) potwierdzić szczegóły zakupu oraz zaznaczyć, że przeczytałeś i akceptujesz postanowienia Umowy o usługi cyfrowe EA. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z usług dla graczy Play4free objętych subskrypcją, potwierdzasz prawdziwość i dokładność wszystkich podanych przez Ciebie informacji (w tym, bez ograniczeń, informacji rozliczeniowych, takich jak numer i termin ważności karty kredytowej), oraz wyrażasz zgodę na uiszczenie wszystkich opłat subskrypcyjnych wraz z mającymi zastosowanie podatkami.

7. Ceny. Ceną, którą musisz uiścić („Ceną”) jest cena podana na odpowiedniej stronie internetowej usług dla graczy Play4free. Jeśli mieszkasz w Europie, Cena zawiera podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Ceny oraz specyfikacji usług dla graczy Play4free. W przypadku gdy Cena lub specyfikacja zamieszczona na odpowiedniej stronie usług dla graczy Play4free podczas składania zamówienia na te produkty lub usługi jest zasadniczo nieprawidłowa i powiadomisz nas o tej nieprawidłowej informacji, to: (i) podamy Ci właściwą Cenę lub specyfikację; oraz (ii) poprosimy Cię o potwierdzenie chęci zakupu produktu lub usługi po prawidłowej cenie lub z prawidłową specyfikacją. W razie potrzeby podamy również okres ważności oferty lub Ceny. Jeśli po otrzymaniu wiadomości z poprawioną ceną lub specyfikacją produktu postanowisz zrezygnować z zakupu, dokonamy zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Ciebie.

8. Zapłata. Należność za wirtualna walutę można uiścić kartą kredytową bądź za pośrednictwem alternatywnych usług rozliczeniowych lub płatniczych (takich jak PayPal, Trialpay, Paymo czy PayByCash) wskazanych przez nas na odpowiedniej stronie internetowej. W przypadku zapłaty za wirtualną walutę kartą kredytową, podczas składania zamówienia należy podać dane karty kredytowej. Nie dostarczamy żadnych produktów ani usług do czasu autoryzacji transakcji przez wystawcę karty kredytowej lub pośrednika płatniczego. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług pośrednika płatniczego, obowiązują Cię postanowienia i warunki danego pośrednika, które możesz uzyskać od niego. Konieczne może być utworzenie konta u pośrednika i podanie pośrednikowi danych dotyczących konta bankowego lub karty kredytowej albo płatniczej. Koszty związane z dostępem do usług dla graczy Play4free zależą od Twojego dostawcy Internetu. Informacje na ten temat zawiera Twoja umowa z dostawcą Internetu.

9. Obowiązywanie Umowy. Wirtualna waluta jest dostępna niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Jeśli mieszkasz na obszarze Unii Europejskiej i zakupiłeś produkt lub usługę od EA, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zakupu przez okres 14 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu („okres na odstąpienie”). Należy jednak mieć na względzie, że rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu na odstąpienie skutkuje utratą prawa do odstąpienia od zakupu. Zatem zwróć uwagę, że zakupując od nas wirtualną walutę tracisz prawo do odstąpienia od zakupu, ponieważ świadczenie usług rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu zakupu. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani środków prawnych nikomu poza stronami niniejszej Umowy. Mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa miejscowe.

10. Używanie i upływ ważności wirtualnej waluty. W okresie obowiązywania licencji przysługuje Ci prawo do wymiany wirtualnej waluty na wybraną zawartość Play4free. Nie gwarantujemy dostępności przez cały czas ani przez określony czas żadnego poszczególnego elementu oferowanego w ramach usług dla graczy Play4free. Nie gwarantujemy, że będziemy oferować poszczególne elementy przez określony czas. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji naszego wykazu zawartości Play4free bez powiadomienia. W razie nieużywania wirtualnej waluty przez dwadzieścia cztery (24) miesiące lub dłużej i posiadania na koncie salda wirtualnej waluty, Twoja wirtualna waluta traci ważność, a konto może zostać usunięte z powodu nieużywania. Po dokonaniu przez Ciebie – lub jak przewidziano poniżej – zamiany wirtualnej waluty na zawartość Play4free zawartość ta nie podlega zwrotowi, wymianie ani przeliczeniu na wirtualną walutę, pieniądze bądź inne towary lub usługi.

11. Zawartość Play4free. Nabywając zawartość Play4free otrzymujesz ograniczoną licencję na korzystanie z zawartości Play4free na użytek osobisty i niekomercyjny, wraz z określonymi dozwolonymi usługami dla graczy Play4free, które wskazujemy co pewien czas. EA niniejszym zastrzega wszelkie prawa, tytuły i interesy do zawartości Play4free oraz wszystkie powiązane prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Licencja ta jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA w obrębie zawartości Play4free i nie dotyczy żadnych praw do innych patentów czy własności intelektualnej. Zabrania się usuwania, modyfikacji oraz zasłaniania jakichkolwiek elementów identyfikacyjnych, informacji o prawach autorskich lub innych odniesień do praw własności intelektualnej w zawartości Play4free.

12. Dostępność wirtualnej waluty. Wirtualną walutę mogą posiadać wyłącznie legalni rezydenci państw, w których dozwolony jest dostęp do i korzystanie z usług dla graczy Play4free. Wirtualną walutę można zakupić lub nabyć wyłącznie od EA metodami, które udostępniliśmy na odpowiednich stronach internetowych lub jednoznacznie zatwierdziliśmy w inny sposób. EA zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zakup lub nabycie wirtualnej waluty, jak również do ograniczenia lub zablokowania z dowolnej przyczyny wszelkich prób zakupu i/lub nabycia wirtualnej waluty.

13. Zakończenie i zawieszenie dostępu. Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do wirtualnej waluty, usług dla graczy Play4free lub konta gracza Play4free według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli: a) nie przestrzegasz postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu EA; lub b) podejrzewamy oszustwo lub nadużycie dotyczące usług dla graczy Play4free i/lub wirtualnej waluty, bądź inne bezprawne działanie związane z posiadaniem konta zarejestrowanego na Ciebie lub przez Ciebie użytkowanego.

14. Zakończenie świadczenia usług. Zgadzasz się, że EA może zaprzestać wytwarzania wirtualnej waluty oraz świadczenia dostępnych usług dla graczy Play4free w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie. W przypadku zaprzestania obsługi usług dla graczy Play4free powiadomimy Cię o tym z co najmniej trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem, zamieszczając stosowny komunikat na stronie http://www.ea.com/2/service-updates.

15. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. USŁUGI DLA GRACZY PLAY4FREE SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE JAKIE SĄ”. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG DLA GRACZY PLAY4FREE, ZAWARTOŚCI PLAY4FREE ORAZ WIRTUALNEJ WALUTY. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO EA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŻONYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIE NARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. EA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆ LUB DZIAŁANIE USŁUG DLA GRACZY PLAY4FREE, KONT LUB SYSTEMÓW I STRON POMOCNICZYCH (ZWANYCH ZBIORCZO „USŁUGAMI EA”) BĘDZIE WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, NIE GWARANTUJE NAPRAWY JAKICHKOLWIEK USTEREK W USŁUGACH EA ANI TEGO, ŻE SERWISY LUB SERWERY EA UDOSTĘPNIAJĄCE USŁUGI EA BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW BĄDŹ INNYCH SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW LUB ELEMENTÓW. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

16. Ograniczenie odpowiedzialności. EA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁEJ WSKUTEK UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ CZY W INNY SPOSÓB, ZA WSZELKIE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE CZY WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIA KARNE) WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONALNOŚCI LUB DZIAŁANIA (BĄDŹ BRAKU FUNKCJONALNOŚCI LUB DZIAŁANIA) USŁUG EA, WIRTUALNEJ WALUTY LUB ZAWARTOŚCI PLAY4FREE, NAWET JEŚLI EA ZOSTAŁA JEDNOZNACZNIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE TYTUŁEM ZAKUPU WIRTUALNEJ WALUTY. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI EA WOBEC CIEBIE ZA OSZUSTWA, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIELESNE PONIESIONE W WYNIKU ZANIEDBAŃ EA ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻE BYĆ ONA OGRANICZONA LUB WYŁĄCZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

17. Zastrzeżenie praw. EA zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych i technicznych, w tym wystąpienia z powództwem cywilnym i karnym, wobec jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub Regulaminu EA. Nasze zaniechanie egzekwowania postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu EA w dowolnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się przez EA jej praw.

18. Zawieranie umów elektronicznych. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przez kliknięcie przycisku „kupuję” (lub podobnego) podczas składania zamówienia składasz prawnie wiążącą ofertę. Zgadzasz się na: (i) używanie komunikacji elektronicznej w celu zawierania z nami umów i składania u nas zamówień; oraz (ii) elektroniczną dostawę powiadomień, zasad i danych dotyczących transakcji zapoczątkowanych lub zrealizowanych przez Ciebie w Internecie. Masz prawo wycofać tę zgodę, ale w takim wypadku możemy zakończyć Twój dostęp do usług dla graczy Play4free. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie jakichkolwiek powiadomień drogą elektroniczną, musisz zaprzestać korzystania z usług dla graczy Play4free. Składając u nas zamówienia przez Internet potwierdzasz, że masz dostęp do sprzętu i oprogramowania wymaganego do odbierania od nas danych w postaci elektronicznej, dotyczących rozpoczętych lub zrealizowanych przez Ciebie transakcji online.

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Genewa, Szwajcaria.