PLAY4FREE-OVEREENKOMST VOOR DIGITALE DIENSTEN

Laatst bijgewerkt: 14 OKTOBER 2011

1. Reikwijdte van overeenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op de aankoop uwerzijds van Play4Free Funds, cash, munten of andere virtuele valuta (in deze overeenkomst zowel apart als samen “virtuele valuta” genoemd) en producten/diensten waarmee u de virtuele valuta kunt aankopen of gebruiken (de gamediensten van Play4Free). Indien u zich bevindt in de Verenigde Staten, Canada of Japan, wordt de overeenkomst gesloten tussen u en Electronic Arts Inc. Indien u zich in een ander land bevindt, wordt de overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl. U vindt de contactgegevens van Electronic Arts Inc. en EA Swiss Sàrl hieronder. In deze overeenkomst staat de term “u” voor de klant; de termen “EA”, “wij”, “ons” en “onze” staan voor Electronic Arts Inc. of EA Swiss Sàrl (wat op u van toepassing is). Deze overeenkomst is een aanvulling op de dienstvoorwaarden van EA. U vindt de dienstvoorwaarden van EA onder aan alle door EA gehoste websites en door 'terms.ea.com' te typen in uw browser. Maak een afdruk van deze documenten voor uw administratie als u virtuele valuta aankoopt. Indien de dienstvoorwaarden van EA en deze overeenkomst tegenstrijdig zijn, vallen de aankoop en het gebruik van virtuele valuta onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Door hieronder het vakje “Ik heb de overeenkomst voor digitale diensten van EA gelezen en ga hiermee akkoord” te selecteren, verklaart u dat het gebruik van virtuele valuta, de gamediensten van Play4Free en alle gerelateerde content onder deze overeenkomst valt.

2. Herziene voorwaarden. Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde herzien. De herzieningen zijn van toepassing op alle vervolgaankopen van virtuele valuta en de daaropvolgende rechten op content die u verkrijgt door gebruik te maken van virtuele valuta. Indien wij deze overeenkomst herzien, wijzigen wij de datum 'Laatst bijgewerkt' hierboven. Telkens als u virtuele valuta aanschaft, verklaart u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst zult doorlezen. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van de gamediensten van Play4Free te staken.

3. Accountregistratie. Indien u voor een van de gamediensten van Play4Free een account (een “Play4Free-gameaccount”) moet openen, dient u de registratieprocedure te voltooien door ons te voorzien van actuele, volledige en accurate gegevens (inclusief uw e-mailadres), zoals daarom wordt gevraagd op het van toepassing zijnde registratieformulier. Eventueel kan er ook worden gevraagd om een wachtwoord en een gebruikers-/accountnaam te kiezen. U mag geen gebruikers-/accountnaam gebruiken die al door iemand anders worden gebruikt, vulgair of anderszins aanstootgevend is (door ons te bepalen), inbreuk maakt op handelsmerken of andere eigendomsrechten van anderen, of waarvan het gebruik inbreuk maakt op deze overeenkomst of de dienstvoorwaarden van EA. U bent volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. U verklaart ons onmiddellijk te informeren over ongeoorloofd gebruik of diefstal van uw account of andere beveiligingsschendingen (en ons te voorzien van goed gedocumenteerd bewijs indien wij u hier in alle redelijkheid om verzoeken). Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen uwerzijds ten gevolge van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, of dit nu buiten uw weten om plaatsvindt of niet. U bent echter wel aansprakelijk voor verliezen van EA of andere partijen door het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders. U mag nooit gebruikmaken van het account van iemand anders.

Indien de gamediensten van Play4Free gebruikmaken van het accountbeheer van een sociale netwerksite (zoals Facebook of Myspace), bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de van toepassing zijnde wachtwoorden en accounts voor de sociale netwerksite. Daarnaast bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden.

4. Licentie voor virtuele valuta. Virtuele valuta kunnen worden aangekocht via de gamediensten van Play4Free. Wij kunnen tevens virtuele valuta toekennen in verband met acties en als onderdeel van toernooien. Als u virtuele valuta aanschaft, verklaart u de belastingen te betalen die EA voor de aankoop in rekening brengt. Door virtuele valuta aan te schaffen of op andere wijze te verwerven op de hierboven beschreven wijze, verkrijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en keuze uit content die wij uitdrukkelijk beschikbaar stellen als onderdeel van de gamediensten van Play4Free (de “gamecontent van Play4Free”). Virtuele valuta hebben geen geldelijke waarde en vertegenwoordigen geen enkele valuta en geen enkel eigendom. Virtuele valuta mogen alleen worden verzilverd voor gamecontent van Play4Free. Virtuele valuta kunnen niet worden verkocht of overgedragen, en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere goederen en diensten, behalve gamecontent van Play4Free. Virtuele valuta worden niet gerestitueerd. U heeft geen recht op restitutie voor ongebruikte virtuele valuta.

5. Termijn voor virtuele valuta. De termijn van uw virtuele-valutalicentie begint wanneer u virtuele valuta verkrijgt, en eindigt behoudens deze overeenkomst twee jaar na de datum van aankoop of toekenning (zoals de context vereist en zoals van toepassing op elke losse aankoop of toekenning), of de dag waarop uw toegang tot de gamediensten van Play4Free wordt geannuleerd, geschorst of beëindigd zoals in deze overeenkomst uiteen wordt gezet, indien deze dag eerder komt.

6. Aankoopprocedure. Om virtuele valuta te kopen, (i) volgt u de instructies voor de gamediensten van Play4Free op de betreffende website; (ii) meldt u zich eventueel aan op uw Play4Free-gameaccount (of maakt u eventueel een Play4Free-gameaccount aan); (iii) geeft u uw factuurgegevens op; en (iv) bevestigt u de details van de aankoop en verklaart u dat u deze overeenkomst voor digitale diensten van EA heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Indien u besluit om gamediensten van Play4Free in abonnementsvorm af te nemen, verklaart u dat alle door u ingediende gegevens waar en juist zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw factuurgegevens, zoals uw creditcardnummer en verloopdatum) en verklaart u alle abonnementskosten plus alle van toepassing zijnde belastingen te betalen.

7. Prijzen. De prijs die u moet betalen (de “prijs”) is de prijs die wordt aangegeven op de van toepassing zijnde website voor de gamediensten van Play4Free. Indien u woonachtig bent in Europa, is de prijs inclusief van toepassing zijnde BTW. Wij behouden het recht voor om de prijs en specificaties van de gamediensten van Play4Free te wijzigen. Indien de prijs of specificatie voor producten of diensten die op de betreffende website voor de gamediensten van Play4Free wordt aangegeven tijdens het plaatsen van een bestelling voor deze producten of diensten wezenlijk onjuist is en u contact met ons opneemt om ons over deze onjuiste informatie te informeren: (i) geven wij u de juiste prijs of specificatie; en (ii) vragen wij u om te bevestigen of u de betreffende producten of diensten voor de juiste prijs of met de juiste specificatie wilt afnemen. Eventueel vermelden wij tevens tot wanneer het aanbod of de prijs geldig blijft. Als u ervoor kiest om uw aankoop niet voor de juiste prijs of met de juiste specificatie af te nemen, restitueren wij reeds door u betaalde bedragen volledig.

8. Betaling. U kunt virtuele valuta betalen met een creditcard of door gebruik te maken van de diensten van een andere factoring- en betalingsmaatschappij (zoals PayPal, TrialPay, Paymo en PaybyCash) die wij kenbaar maken op de betreffende website. Als u met creditcard voor virtuele valuta betaalt, moet u bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens opgeven. Wij leveren pas producten of diensten als uw creditcard-, factoring- of betalingsmaatschappij het gebruik van uw kaart of een andere van toepassing zijnde methode voor de betaling heeft goedgekeurd. Als u gebruikmaakt van de diensten van een andere factoring- en creditcardmaatschappij, bent u gebonden aan de algemene voorwaarden van deze externe maatschappij die u bij de maatschappij kunt opvragen. U moet mogelijk een account aanmaken bij deze maatschappij. Mogelijk dient u de maatschappij ook gegevens over uw bankrekening, creditcard of bankpas te verstrekken. Kosten voor toegang tot de gamediensten van Play4Free zijn afhankelijk van uw internet service provider. Zie de algemene voorwaarden van uw internet service provider.

9. Uitvoering van het contract. Virtuele valuta zijn beschikbaar zodra u de aankoop heeft afgerond. Indien u woonachtig bent in de Europese Unie en een product of dienst van EA inkoopt, heeft u het recht om de aankoop binnen veertien kalenderdagen in te trekken, beginnende op de dag na de datum van aankoop (de “afkoelperiode”). Merk echter op dat u het recht verliest om de aankoop ongedaan te maken indien de levering van de diensten vóór het einde van de afkoelperiode is begonnen. Merk dienovereenkomstig op dat u het recht op intrekking verliest indien u virtuele valuta van ons koopt, omdat onze diensten direct worden geleverd nadat uw aankoop is voltooid. Deze overeenkomst verleent geen rechten of rechtsmiddelen aan personen anders dan de partijen in deze overeenkomst. U kunt volgens het van toepassing zijnde recht tevens andere rechten hebben.

10. Gebruik en verloop van virtuele valuta. Gedurende de termijn van uw licentie heeft u het recht om virtuele valuta te verzilveren ten behoeve van gamecontent van Play4Free. Wij garanderen niet dat bepaalde items binnen de gamediensten van Play4Free te allen tijde of op een bepaald moment verkrijgbaar zijn. Wij garanderen niet dat we bepaalde items gedurende een bepaalde tijd blijven aanbieden. Wij behouden het recht voor om onze voorraad gamecontent van Play4Free zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Indien u uw virtuele valuta vierentwintig (24) maanden of langer niet heeft gebruikt en er virtuelevaluta op uw account staan, verlopen uw virtuele valuta en wordt uw account mogelijk opgeheven omdat het niet wordt gebruikt. Zodra u – of wij zoals hieronder uiteen wordt gezet – uw virtuele valuta voor gamecontent van Play4Free heeft/hebben verzilverd, is deze content niet retourneerbaar, inwisselbaar of restitueerbaar voor virtuele valuta of contant geld, of andere goederen of diensten.

11. Gamecontent van Play4Free. Wanneer u gamecontent van Play4Free verwerft, verkrijgt u een beperkte licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze gamecontent van Play4Free in combinatie met specifieke toegestane gamediensten van Play4Free die wij op gezette tijden vaststellen. EA behoudt alle rechten/aanspraken op en belangen in de gamecontent van Play4Free en alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten. Deze licentie is beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten van EA op de gamecontent van Play4Free en heeft geen betrekking op rechten op andere octrooien of intellectuele eigendommen. U mag kennisgevingen inzake identificatie en auteursrechten of andere kennisgevingen inzake intellectueel eigendom in de gamecontent van Play4Free niet verwijderen, wijzigen of verbergen.

12. Beschikbaarheid van virtuele valuta. Virtuele valuta mogen alleen in het bezit zijn van wettelijke inwoners van landen waarin toegang tot en gebruik van de gamediensten van Play4Free is toegestaan. Virtuele valuta mogen alleen van EA worden gekocht of verworven via de middelen die wij op de van toepassing zijnde website(s) beschikbaar stellen of anderszins uitdrukkelijk toestaan. EA behoudt het recht voor om verzoek(en) tot aankoop en/of verwerving van virtuele valuta te weigeren, en EA behoudt het recht voor om verzoeken tot aankoop en/of verwerving van virtuele valuta om wat voor reden dan ook te beperken of te blokkeren.

13. Opheffing en schorsing. Wij kunnen uw toegang tot virtuele valuta, de gamediensten van Play4Free of uw Play4Free-gameaccount geheel naar eigen goedvinden en zonder voorafgaande kennisgeving opheffen of schorsen, indien (a) u deze overeenkomst of de dienstvoorwaarden van EA niet naleeft; of (b) indien wij anderszins fraude of misbruik van de gamediensten van Play4Free en/of virtuele valuta vermoeden die in verband worden gebracht met een accountlidmaatschap dat op uw naam is geregistreerd of door u wordt gebruikt.

14. Beëindiging van diensten. U verklaart dat EA virtuele valuta en de gamediensten van Play4Free te allen tijde kan staken zonder jegens u ergens voor aansprakelijk te zijn. Indien wij de ondersteuning voor de gamediensten van Play4Free staken, informeren wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren door een bericht op http://www.ea.com/2/service-updates te plaatsen.

15. Vrijwaring van garanties. DE GAMEDIENSTEN VAN PLAY4FREE WORDEN IN DE FEITELIJKE STAAT GELEVERD. EA GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE GAMEDIENSTEN VAN PLAY4FREE, DE GAMECONTENT VAN PLAY4FREE EN VIRTUELE VALUTA. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET WIJST EA ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN EN NIET-INBREUK . EA GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIONALITEIT OF DE WERKING VAN DE GAMEDIENSTEN VAN PLAY4FREE, ACCOUNTS OF ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN EN WEBSITES (SAMEN “DIENSTEN VAN EA”) NIET WORDT ONDERBROKEN OF FOUTVRIJ IS, DAT DEFECTEN IN DE DIENSTEN VAN EA WORDEN HERSTELD OF DAT DE DIENSTEN VAN EA OF DE SERVERS DIE DEZE DIENSTEN VAN EA BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE FACTOREN OF COMPONENTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

16. Beperking van aansprakelijkheid. EA IS NOCH CONTRACTUEEL, NOCH VANWEGE EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NOCH VANWEGE NALATIGHEID, NOCH IN STRIKTE ZIN, NOCH ANDERSZINS AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, STRAFRECHTELIJK VASTGESTELDE SCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE) VOORTVLOEIENDE UIT DE FUNCTIONALITEIT OF WERKING (OF HET ONTBREKEN VAN DE FUNCTIONALITEIT OF WERKING) VAN DE DIENSTEN VAN EA, DE VIRTUELE VALUTA OF DE GAMECONTENT VAN PLAY4FREE, ZELFS NIET INDIEN EA UITDRUKKELIJK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK VOOR DE VIRTUELE VALUTA HEEFT BETAALD. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE BEPERKT NIETS IN DEZE OVEREENKOMST DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA JEGENS U VOOR FRAUDULEUZE VOORSTELLINGEN VAN ZAKEN, DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN EA, OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE VANWEGE HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING

17. Voorbehoud van rechten. EA behoudt het recht voor om alle mogelijke juridische en technische stappen, met inbegrip van civiele procedures en strafrechtelijke vervolging, te ondernemen bij schending van deze overeenkomst of de dienstvoorwaarden van EA. Indien wij deze overeenkomst of de dienstvoorwaarden van EA niet in alle gevallen afdwingen terwijl wij daar wel recht op hebben, wil dat niet zeggen dat EA afstand doet van haar rechten.

18. Elektronische afsluiting van contract. U erkent en verklaart dat u een wettelijk bindend aanbod doet door tijdens het plaatsen van uw bestelling op de knop 'kopen' (of een gelijksoortige knop) te klikken. U geeft toestemming voor: (i) het gebruik van elektronische communicatie om contracten af te sluiten en bestellingen te plaatsen bij ons; en (ii) de elektronische levering van kennisgevingen, beleidsvoorschriften en geregistreerde transacties die door u online zijn geïnitieerd of afgerond. U heeft het recht om deze toestemming in te trekken, maar in dat geval heffen wij mogelijk uw toegang tot de gamediensten van Play4Free op. Indien u geen toestemming geeft om kennisgevingen elektronisch te ontvangen, dient u het gebruik van de gamediensten van Play4Free te staken. Zolang u toegang heeft tot en gebruikmaakt van de dienst, dient u over de noodzakelijke software en hardware te beschikken om elektronische stukken van ons te ontvangen die betrekking hebben op transacties die u online heeft geïnitieerd of afgerond.

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Switzerland.