SMLOUVA O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH PLAY4FREE

Poslední aktualizace: 14. RÍJNA 2011

 1. Rozsah smlouvy. Tato smlouva se vztahuje na nákup Play4Free Funds, hotovosti, mincí nebo kterékoliv jiné virtuální meny (na virtuální menu se jednotlive ci obecne odkazuje pojmem "Virtuální mena"). Dále se smlouva vztahuje na veškeré naše produkty a služby, díky nimž si mužete zakoupit ci používat virtuální menu ("Herní služby Play4Free"). Jestliže je vaše trvalé bydlište ve Spojených státech amerických, Kanade nebo Japonsku, je tato smlouva uzavírána mezi vámi a spolecností Electronic Arts Inc. Jestliže je vaše trvalé bydlište v jakékoli jiné zemi, je tato smlouva uzavírána mezi vámi a spolecností Electronic Arts Swiss Sàrl. Kontaktní údaje spolecností Electronic Arts Inc. a EA Swiss Sàrl naleznete níže. V techto podmínkách oznacujeme termínem "vy" vás jakožto zákazníka a termíny "EA", "my", "nás" a "náš" oznacují bud spolecnost Electronic Arts Inc., nebo spolecnost EA Swiss Sàrl, podle toho, ke které z techto spolecností místne náležíte. Tato smlouva doplnuje smluvní podmínky spolecnosti EA. Podmínky poskytování služeb spolecnosti EA naleznete ve spodní cásti webu hostovaných spolecností EA nebo zadáním "terms.ea.com" do webového prohlížece. Pri jakémkoliv nákupu prostrednictvím virtuální meny si prosím pro vlastní evidenci vytisknete kopie techto dokumentu Vyskytne-li se mezi podmínkami poskytování služeb spolecnosti EA a touto smlouvou jakýkoliv rozpor, jsou pri nákupu a používání virtuální meny rozhodující podmínky této smlouvy. Zaškrtnutím polícka "Precetl(a) jsem si a souhlasím se smlouvou o digitálních službách spolecnosti EA" souhlasíte s tím, že využívání virtuální meny, herních služeb Play4free a veškerého souvisejícího obsahu podléhá ustanovením této smlouvy.
 2. Revize podmínek. Tuto smlouvu mužeme kdykoliv zrevidovat. Takové revize se budou vztahovat na všechny následné nákupy virtuální meny a související oprávnení na obsah, který obdržíte po zaplacení virtuální menou. Pri každé revizi této smlouvy zmeníme položku "Poslední aktualizace", která je uvedena výše. Pri každém nákupu virtuální meny souhlasíte s prectením podmínek této smlouvy. Nesouhlasíte-li s temito zmenami, nemeli byste nadále používat herní služby Play4free.
 3. Registrace úctu. Je-li v rámci nekteré herní služby Play4free vyžadováno založení herního úctu ("Play4free"), je nutné nám v registracním procesu poskytnout aktuální, úplné a presné údaje (vcetne e-mailové adresy), které zadáte v príslušném registracním formulári. Dále mužete být vyzváni k zadání hesla a uživatelského jména a názvu úctu. Nelze používat uživatelské jméno nebo název úctu, které využívá jiná osoba nebo je-li takové jméno ci název vulgární ci jinak urážlivé (to urcujeme my). Jméno ani název nesmí porušovat žádnou obchodní známku ci vlastnická práva jiných osob a nelze je používat v rozporu s touto smlouvou nebo podmínkami poskytování služeb spolecnosti EA. Prebíráte plnou zodpovednost za uchování svého hesla a úctu v tajnosti. Dále jste výlucne zodpovední za veškeré aktivity, k nimž dojde v rámci vašeho úctu. Souhlasíte s tím, že nás neprodlene upozorníte na jakékoliv neoprávnené použití ci krádež úctu nebo jakékoliv jiné porušení zabezpecení (poskytnete rádne zdokumentované dukazy, které si v rozumné míre vyžádáme). Neprebíráme žádnou zodpovednost za ztráty, jež by vám mohly vzniknout neoprávneným použitím hesla a úctu, at již s vaším ci bez vašeho vedomí. Prebíráte však zodpovednost za ztráty zpusobené spolecnosti EA nebo jiné strane, k nimž by došlo v prípade, že nekdo jiný zneužije váš úcet ci heslo. Nikdy nesmíte používat úcet jiné osoby.

  Používají-li herní služby Play4free správu úctu sociálních sítí (napríklad Facebook nebo MySpace), prebíráte zodpovednost za utajení hesla a úctu k príslušné sociální síti a veškeré aktivity, k nimž dojde v rámci vašeho úctu.
 4. Licence k virtuální mene. Virtuální menu lze zakoupit pomocí herních služeb Play4free. Virtuální menu mužeme také udelit v rámci reklamních akcí a turnaju. Pri zakoupení virtuální meny souhlasíte se zaplacením daní, které v rámci vašeho nákupu vymerí spolecnost EA. Pri zakoupení nebo jiném zpusobu porízení virtuální meny zpusobem uvedeným výše obdržíte omezenou licenci pro prístup k obsahu, který výslovne zprístupnujeme jako soucást herních služeb Play4free "Herní obsah Play4free"). Virtuální mena nemá žádnou penežní hodnotu a není menou ani majetkem žádného druhu. Virtuální menu je možné smenit pouze za herní obsah Play4free. Virtuální menu nelze prodat ani prevést a nelze ji vymenit za hotovost ani za jiné zboží ci služby s výjimkou herního obsahu Play4free. Virtuální mena je nevratná. Nemáte nárok na proplacení nevyužité virtuální meny.
 5. Podmínky virtuální meny. Podmínky virtuální meny vstupují v platnost dnem nabytí virtuální meny a v souladu s touto smlouvou koncí po dvou letech od zakoupení nebo udelení odmeny (podle kontextu a v závislosti na jednotlivém nákupu nebo odmene) nebo ke dni zrušení, pozastavení nebo ukoncení vašeho prístupu k herním službám Play4free, jak je popsáno v této smlouve.
 6. Proces nákupu. Chcete-li zakoupit virtuální menu , (i) postupujte podle pokynu herních služeb Play4free na príslušném webu (ii) a v prípade potreby se prihlaste k hernímu úctu Play4free (nebo jej v prípadne vytvorte). (iii) Zadejte své fakturacní údaje a (iv) potvrdte podrobnosti daného nákupu a prectení a prijetí smlouvy o poskytování digitálních služeb EA.Rozhodnete-li se zakoupit predplatné na základe herních služeb Play4free, souhlasíte s tím, že všechny vámi zadané informace jsou pravdivé a presné (vcetne, nikoliv však výhradne, fakturacních údaju, jako je císlo kreditní karty a datum vypršení platnosti). Dále souhlasíte se zaplacením všech poplatku za predplatné vcetne všech príslušných daní.
 7. Stanovení ceny. Vámi splatná cena ("Cena") je cenou, která je udávána na príslušném webu herních služeb Play4free. Sídlíte-li v Evrope, obsahuje cena príslušnou DPH. Vyhrazujeme si právo zmenit cenu a specifikace, které se zobrazují v souvislosti s herními službami Play4free. Je-li cena ci specifikace zverejnená na webu herních služeb Play4free po zadání objednávky na zvolené produkty ci služby ocividne nesprávná a obrátíte se na nás s informacemi o techto nesprávných údajích, (i) poskytneme vám správnou cenu ci specifikaci a (ii) požádáme vás o potvrzení nákupu príslušných produktu ci služeb za správnou cenu a ve správné specifikaci. V prípade potreby stanovíme též dobu platnosti nabídky ci ceny. Jestliže se rozhodnete, že nákup za správnou cenu nebo se správnou specifikací nedokoncíte, vrátíme vám veškeré již uhrazené cástky.
 8. Platba. Za virtuální menu mužete zaplatit bud kreditní kartou, nebo pomocí alternativního poskytovatele fakturacních a platebních služeb (napríklad PayPal, Trialpay, Paymo a PayByCash), jehož urcíme na príslušném webu. Chcete-li za virtuální menu zaplatit kreditní kartou, musíte pri vytvorení objednávky zadat podrobnosti o kreditní karte. Produkty ani služby nedodáváme, dokud vydavatel platební karty nebo alternativní poskytovatel fakturacních a platebních služeb neautorizuje použití vaší kreditní karty ci jiné platební metody. Rozhodnete-li se využít alternativního poskytovatele fakturacních a platebních služeb, budete vázáni podmínkami tretí strany, které jsou k dispozici u príslušného poskytovatele. Možná si budete muset u alternativního poskytovatele vytvorit úcet a sdelit mu údaje o svém bankovním úctu ci kreditní nebo debetní karte. Výše nákladu souvisejících s prístupem k herním službám Play4free závisí na vašem poskytovateli internetového pripojení. Seznamte se proto s podmínkami svého poskytovatele internetových služeb.
 9. Plnení smlouvy. Virtuální mena je k dispozici ihned po zakoupení. Sídlíte-li v Evropské unii a zakoupíte-li produkt ci službu od spolecnosti EA, jste oprávneni zrušit svuj nákup behem ctrnácti kalendárních dnu pocínaje dnem, který následuje po dni zakoupení produktu ci služby ("Doba na rozmyšlenou"). Upozornujeme však, že o právo na zrušení prijdete v prípade, že jste služby zacali využívat pred ukoncením "doby na rozmyšlenou". Z tohoto duvodu upozornujeme, že zakoupíte-li si u nás virtuální menu, o právo na zrušení nákupu prijdete, jelikož využívání našich služeb zacíná ihned po jejich zakoupení. Tato smlouva nepropujcuje žádná práva ani nápravné prostredky žádné osobe, která není úcastníkem této smlouvy. Mužete mít rovnež další práva, která se odvíjejí od platných právních predpisu.
 10. Používání a vypršení platnosti virtuální meny. Behem doby trvání licence máte právo smenovat virtuální menu za vybraný herní obsah Play4free. U nabízených položek neposkytujeme v rámci herních služeb Play4free žádnou záruku, že budou neustále a v kterýkoliv okamžik k dispozici. Nezarucujeme, že v budoucnu budeme po jakoukoliv dobu pokracovat v nabídce zvolených položek. Vyhrazujeme si právo bez upozornení zmenit ci aktualizovat náš inventár herního obsahu Play4free. Nepoužijete-li virtuální menu po dobu dvaceti ctyr (24) mesícu a více, a na úctu máte zustatek virtuální meny, platnost virtuální meny vyprší a úcet muže být pro svou neaktivitu zrušen. Jakmile smeníte virtuální menu za herní obsah Play4free (nebo ji smeníme za vás, viz podmínky níže), nebude možné takový obsah nadále vrátit, vymenit ani refundovat za virtuální menu ani za hotovost ci jiné zboží a služby.
 11. Herní obsah Play4free. Jakmile získáte herní obsah Play4free, obdržíte omezenou licenci na používání herního obsahu Play4free pro svou osobní, nekomercní potrebu se specifikovanými a aktivovanými herními službami Play4free, které cas od casu stanovujeme. Spolecnost EA si vyhrazuje všechna práva, název a podíl v herním obsahu Play4free a všech souvisejících autorských právech, obchodních známkách a dalších právech na duševní vlastnictví, jež jsou v obsahu zahrnuta. Tato licencní smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví spolecnosti EA v herním obsahu Play4free a nezahrnuje žádná práva k jiným patentum ci duševnímu vlastnictví. Nesmíte odstranovat, menit ani zakrývat jakékoli informace o identifikaci produktu, autorských právech ani o dalších právech na duševního vlastnictví v herním obsahu Play4free.
 12. Dostupnost virtuální meny. Virtuální menu mohou mít pouze legální rezidenti zemí, kde je dovolen prístup a využívání herních služeb Play4free. Virtuální menu je možné zakoupit ci získat od spolecnosti EA pouze zpusobem, který nabízíme na príslušném webu (-ech), nebo jiným výslovným zpusobem. Spolecnost EA si rezervuje právo odmítnout vaši žádost (-i) o zakoupení ci získání virtuální meny. Dále si spolecnost EA rezervuje právo omezit nebo zablokovat jakoukoliv žádost o zakoupení ci získání virtuální meny z jakéhokoliv duvodu.
 13. Zrušení a pozastavení. Váš prístup k virtuální mene, herním službám Play4free nebo hernímu úctu Play4free mužeme kdykoliv zrušit ci pozastavit pouze na základe našeho rozhodnutí a bez predchozího upozornení v prípade, že (a) neodsouhlasíte tuto smlouvu nebo podmínky poskytování služeb spolecnosti EA nebo (b) pojmeme-li podezrení z podvodu ci zneužití herních služeb Play4free nebo virtuální meny nebo z nezákonné aktivity související s úctem, který používáte nebo byl registrován na vaši osobu.
 14. Ukoncení služeb. Souhlasíte s tím, že spolecnost EA muže ukoncit poskytování virtuální meny a dostupných herních služeb Play4free kdykoliv a bez jakýchkoliv závazku vuci vaší osobe. Rozhodneme-li se ukoncit podporu herních služeb Play4free, zverejníme príslušné upozornení alespon tricet (30) dnu predem na webu http://www.ea.com/2/service-updates.
 15. Zreknutí se záruk. HERNÍ SLUŽBY PLAY4FREE SE POSKYTUJÍ "TAK, JAK JSOU". SPOLECNOST EA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA HERNÍ SLUŽBY PLAY4FREE, HERNÍ OBSAH PLAY4FREE ANI NA VIRTUÁLNÍ MENU. SPOLECNOST EA SE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZRÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH CI VYPLÝVAJÍCÍCH Z KONTEXTU, VCETNE, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNE, VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZPUSOBILOSTI K URCITÉMU ÚCELU, NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLECNOST EA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA NEPRERUŠOVANOU A BEZCHYBNOU FUNKCNOST ANI PROVOZUSCHOPNOST HERNÍCH SLUŽEB PLAY4FREE,ZÁKAZNICKÉ CI PODPURNÉ SYSTÉMY A WEBY (SOUHRNNE OZNACOVANÉ JAKO "SLUŽBY EA"). DÁLE NEPOSKYTUJE ANI ZÁRUKY NA OPRAVU CHYB SLUŽEB EA ANI NA TO, ŽE VE SLUŽBÁCH EA CI V SERVERECH HOSTUJÍCÍCH SLUŽBY EA NEJSOU POCÍTACOVÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUCÁSTI CI JINAK ŠKODLIVÉ PODMÍNKY. NEKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY CI OMEZENÍ MLCKY PREDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, A TAK SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.
 16. Omezení odpovednosti SPOLECNOST EA NENESE ŽÁDNOU ODPOVEDNOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU, ZANEDBÁNÍ, PLNÉ ODPOVEDNOSTI CI JINÉ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VCETNE, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNE, PRÍMÝCH, NEPRÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, KÁRNÝCH CI EXEMPLÁRNÍCH ŠKOD), KTERÉ BY JAKKOLIV VZNIKLY NA ZÁKLADE FUNKCÍ CI PROVOZU (NEBO SELHÁNÍ FUNKCNOSTI CI PROVOZU) SLUŽEB EA, VIRTUÁLNÍ MENY NEBO HERNÍHO OBSAHU PLAY4FREE, A TO I V PRÍPADE, ŽE SPOLECNOST EA BYLA VÝSLOVNE NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNENA. V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEMUŽE SOUHRNNÁ ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI EA V RÁMCI TÉTO SMLOUVY PREKROCIT CÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VIRTUÁLNÍ MENU. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ SKUTECNOSTI NEOMEZUJE OBSAH ŽÁDNÉ Z CÁSTÍ TÉTO SMLOUVY ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI EA VUCI VÁM, POKUD JDE O PODVODNÁ UVEDENÍ V OMYL, USMRCENÍ CI ÚRAZ ZPUSOBENÝ NEDBALOSTÍ SPOLECNOSTI EA ANEBO KTEROUKOLIV JINOU ODPOVEDNOST, POKUD TAKOVOU ODPOVEDNOST NELZE S OHLEDEM NA PLATNÉ PRÁVNÍ PREDPISY VYLOUCIT NEBO OMEZIT. NEKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY ANI OMEZENÍ MLCKY PREDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, A TAK SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.
 17. Vyhrazení práv. Spolecnost EA si vyhrazuje právo využít veškerých dostupných právních a technických kroku, vcetne obcanskoprávních prostredku a trestního stíhání, proti porušení této smlouvy nebo podmínek poskytování služeb spolecnosti EA. Nedokážeme-li v oduvodnených prípadech vynutit respektování této smlouvy nebo podmínek poskytování služeb spolecnosti EA, neznamená to, že by se spolecnost EA zríkala svých práv.
 18. Elektronické uzavrení smlouvy. Potvrzujete a vyslovujete souhlas, že klepnutím na tlacítko "Zakoupit" (nebo podobné tlacítko) pri zadání objednávky predkládáte právne závaznou nabídku. Souhlasíte: i) s používáním elektronické komunikace pro uzavírání smluv s námi a zadávání objednávek u nás a ii) s elektronickým dorucováním oznámení, zásad a záznamu o transakcích, které zahájíte ci dokoncíte on-line. Máte právo tento souhlas odvolat. Pokud to však udeláte, mužeme vám zrušit prístup k herním službám Play4free. Jestliže nesouhlasíte s elektronickým prijímáním jakýchkoliv oznámení, musíte prestat používat herní služby Play4free. Podáním objednávky online u naší spolecnosti souhlasíte s tím, že budete mít prístup k nezbytnému softwaru a hardwaru, který je nezbytný pro prijímání elektronických záznamu z naší strany v souvislosti s transakcemi, které zahájíte ci ukoncíte on-line.

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Ženeva, Švýcarsko.